......คำชี้แจง.....

1 ระบบประเมินสมรรถนะออนไลน์ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ระบบนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ที่อนุญาตให้วิทยาลัยนำมาพัฒนา ต่อยอดและประยุกต์ใช้ในการประเมินสมรรถนะบุคลากรของหน่วยงาน ตามเกณฑ์ของ ก.พ. ซึ่ง มีการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการประเมินผล เพื่อความสะดวก ยุติธรรม ลดระยะเวลาในการประมวลผลข้อมูลมากยิ่งขึ้น
2 ขอให้ทุกท่านประเมินให้ครบตามรายชื่อที่ปรากฏ
3 จำนวนข้อของรายการที่ประเมิน จะขึ้นอยู่กับตำแหน่งของผู้รับการประเมิน ตามเกณฑ์ ก.พ. เช่น นางสาว A ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ จะต้องผ่านการประเมินที่ระดับ 3 จำนวนข้อที่ปรากฏ จะแสดงรายการจนถึงระดับ 3 ; นางสาว B ตำแหน่งปฏิบัติการ จะต้องผ่านการประเมินที่ระดับ 1 จำนวนข้อที่ปรากฏ จะแสดงรายการจนถึงระดับ 1
4 การประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์ ก.พ.
สิ้นสุดระยะเวลาทำแบบประเมิน วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 23.59 น.
ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ยังไม่ได้ทำแบบประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์ ก.พ. หรือ ยังทำแบบประเมินไม่แล้วเสร็จ [คลิก]
5 ท่านสามารถแก้ไขการประเมินของท่านได้ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง จนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาที่กำหนด โดยระบบจะคิดคะแนนล่าสุดเท่านั้น
6 การประเมินของท่านมีผลต่อการเลื่อนเงินเดือนของผู้รับการประเมินขอให้ประเมินตามความเป็นจริง
7 หากท่านมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้งานระบบ ที่ต้องการให้ปรับปรุงแก้ไข สามารถเพิ่มความคิดเห็นได้ที่เมนู "ข้อเสนอแนะ" ค่ะ
8 กรณีมีข้อสงสัยหรือปัญหาในการเข้าใช้ระบบ ติดต่อได้ที่กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ โทรศัพท์ภายใน 341
9 Browser แนะนำสำหรับการเข้าใช้ระบบ IE 9.0+ หรือ Firefox 35.0+

เข้าสู่ระบบ

Username :
Password :